Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ) bola založená v roku 2015. Predmetom jej činnosti je najmä:

  1. realizácia spolupráce pri riešení otázok odborných múzejných činností v sústave múzeí SR, ako sú: akvizičná činnosť, odborná evidencia zbierok, ich bezpečnosť, ochrana a sprístupňovanie,
  2. snaha o vytváranie vhodných personálnych podmienok v sústave múzeí SR,
  3. realizácia spolupráce pri riešení otázok všetkých odborných múzejných činností v rámci pamäťových, fondových a vzdelávacích inštitúcií SR,
  4. vytváranie informačnej databázy odborných múzejných činností,
  5. spolupráca s ďalšími komisiami ZMS,
  6. spolupráca so zahraničnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú odbornými múzejnými činnosťami, najmä v ČR.

Prvou predsedníčkou komisie bola v rokoch 2015 – 2019 PhDr. Viera Majchrovičová (Slovenské národné múzeum – Muzeologický kabinet).

V druhom volebnom období OKOMČ vedie výbor v zložení:
predseda/predsedníčka: sede vacante
tajomník: Daniel Hupko (Múzeum mesta Bratislavy)
členka: Marta Janovíčková (Múzeum mesta Bratislavy)

ČLENSTVO

Členmi OKOMČ sa môžu stať najmä odborní zamestnanci členských múzeí ZMS. Máte záujem? Vyplňte, prosím, prihlášku, ktorú nájdete na tejto stránke, podpíšte ju, naskenujte a pošlite na email: komisia.odborne(et)gmail.com. Výbor OKOMČ posúdi vašu prihlášku v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom a ozve sa Vám.

Prihláška

Organizačný a rokovací poriadok

KONTAKT

komisia.odborne(et)gmail.com
zms(et)zms.sk